Programy i projekty

Realizowane w roku szkolnym 2023/2024

KOTKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Pażdzio

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

„Gramy Zmysłami” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny III edycja
Autorzy projektu: Beata Pinkiewicz-Gara, Joanna Błaszczyńska, Katarzyna Demendecka, Barbara Ostrowska, Paulina Zwierzańska
Głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe:
-Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
-Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
-Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
-Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
-Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
-Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

PROGRAM EDUKACYJNY ,,DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”
Organizatorzy programu: – Mars Polska – Polski Czerwony Krzyż
Partnerami programu jest: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Cel: edukacja dzieci na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. W ramach programu dzieci z grup ,,0” naszego przedszkola wezmą udział w zajęciach edukacyjnych na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. O programie: stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na zdrowie całego organizmu. Wykształcenie prawidłowych nawyków dbania o zęby już w dzieciństwie to podstawa ich dobrej kondycji w przyszłości.

KRÓLICZKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Pażdzio

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

OGÓLNOPOLSKI  PROJEKT EDUKACYJNY „ALFABET LOGOPEDYCZNY” 
Autor: mgr Renata Kolos-Laskowska
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet Logopedyczny” jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
– podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
– usprawnianie aparatu oddechowego,
– poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
– ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,
– rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
– podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
– doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej. 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNO-SPOŁECZNY „ŁĄCZYMY POKOLENIA: SENIORZY DZIECIOM – DZIECI SENIOROM”
Organizator projektu: Przedszkole Miejskie NR 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.
Cele: ·
– integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność kulturalna dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych,
– wzmacnianie więzi i podtrzymywanie relacji między seniorami i dziećmi,
– wzbudzanie uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych,·
– nawiązanie i podtrzymanie relacji w społeczności lokalnej.

PROGRAM EDUKACYJNY „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”
Organizatorami Programu są:
– Mars Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Sochaczewie
– Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie
Celem Programu jest edukacja dzieci w klasach 0-3 na temat prawidłowej higieny jamy ustnej w wybranych szkołach podstawowych, przedszkolach lub zespołów szkolno-przedszkolnych. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli, którzy współpracują z PC.

MOTYLKI

TRAMPOLINA PWN – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorka: Elżbieta Kordos

Trampolina kojarzy się z wesołą zabawą i na tym polega praca z programem. Doskonale wspomaga ona rozwój dziecka i pomaga mu wybić się już na początku edukacji. Program wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 Lutego 2017 roku. Obejmuje on całość podstawy programowej, jak i w kilku obszarach stanowi jej rozszerzenie.

PROJEKT EDUKACJI REGIONALNEJKOCHAM MOJE MIASTO” przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich
CZAS REALIZACJI: październik 2023r. – maj 2024r.
Opracowanie: mgr Beata Romanek
CELE GŁÓWNE:
• Kształtowanie tożsamości kulturowej dziecka poprzez stwarzanie warunków do poznawania historii, tradycji i sztuki ludowej własnego regionu.
• Wyrabianie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem – „ich małą Ojczyzną”, poprzez poznawanie bogactw miejsc, w których żyją oraz pielęgnowanie zwyczajów i tradycji.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• budzenie potrzeby wiedzy o rodzinnym mieście
• poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
• poznawanie struktury własnej rodziny i swojego w niej miejsca
• rozwijanie zainteresowań wybranymi zabytkami i dziełami sztuki
• stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu
• wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów,
• poznanie ludzi kultywującymi tradycję ludową oraz wytwory ich pracy
• zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi
• rozwój podstaw patriotycznych związanych z kulturą regionu
• wyrażanie szacunku do języka i symboli narodowych

TYGRYSKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorki: W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo

Program jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju naszych dzieci

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,Z darami natury świat nie jest ponury’’ – III edycja
Autorzy: Monika Rucińska, Adrianna Kamińska
Głównym celem tego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Projekt edukacyjny ,,Lubię książkę’’– przy współpracy z rodzicami.
Autorzy: Gabriela Szewczyk, Katarzyna Dziedzic
Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój , kształtowanie  i zdobywanie wiedzy oraz wychowanie szczęśliwego człowieka.

Program ,,Nowe horyzonty Edukacji Filmowej’’
Dyrektor programowy Młodych Horyzontów Stowarzyszenia Nowe Horyzonty – Kamila Tomkiel – Skowrońska
To filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną. Głównym celem Młodych Horyzontów SNH jest wsparcie nauczycieli, rodziców  i opiekunów, animatorów kultury  oraz pracowników kin, którzy upatrują w filmie wartościowe medium
w edukacji dzieci i młodzieży.

WRÓBELKI

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorki: W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo

Na kompetencjach kluczowych, „których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia” opiera się główny cel programu tj.: rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwią dziecku „odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”. Program wychowania przedszkolnego oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka czy wytyczne ustawowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będzie stanowił podstawę do planowania codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi.

SÓWKI

Program wychowania przedszkolnego „ODKRYWAM SIEBIE” + karty pracy wydawnictwa MAC
AUTOR: W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej,Renaty Paździo

Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

WIEWIÓRKI

Program wychowania przedszkolnego – Wydawnictwo MAC + karty pracy wydawnictwa MAC
Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Program jest całkowicie zgodny z wymaganiami Postawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli. Uwzględnia on potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci rozwijających się w sposób harmonijny, jak i tych które wymagać będą różnych form edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju. Program stawia dziecko i jego potrzeby w centrum oddziaływań nauczyciela, które warunkowane są przez jego indywidualne predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak Kreatywne Dziecko
Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne działania nauczycieli z przedszkolakami, oraz uruchomienie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić ”coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy

PANDY

WYDAWNICTWO MAC – program wychowania przedszkolnego
Autorzy: Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewskiej, Renata Paździo

Program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

PROJEKT EDUKACYJNY „Nietypowe dni w przedszkolu”
AUTOR: S. Wojnowska

Projekt powstał w odpowiedzi na aktualne zainteresowania i potrzeby dzieci, w celu urozmaicenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. Głównym założeniem projektu jest stwarzanie sytuacji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci  w wieku przedszkolnym. 
Cel główny:

  • poznanie różnorodności świąt w kalendarzu i przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych nietypowych świąt,
  • uatrakcyjnienie pracy z dziećmi,
  • integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „W zdrowym ciele, zdrowy duch, wie to każdy mały zuch”
AUTOR: A. Aleksiejew

Cele:
– Promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe;
– Kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów;
– Profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku;

PINGWINKI

NASZE PRZEDSZKOLE – program wychowania przedszkolnego.
Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Jest on dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Jednym z zasadniczych czynników rozwoju człowieka jest aktywność wyrażana ruchem , mową i umysłem. Program wyodrębnia następujące przejawy ogólnie rozumianej aktywności : społeczną, językową, poznawczą i artystyczną. Według autorek programu głównym celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Ważne jest przyzwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem: tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji oraz o wyzwalanie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

Ogólnopolski Projekt ” Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”
Autorka: Anita Głowińska

Celem projektu jest propagowanie  wśród najmłodszych przedszkolaków  – naszych  ,,Pytalskich” , łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych, poprzez utożsamianie się  z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci. Seria książek o Kici Koci opowiada o Kici Koci jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach. Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań , prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy.  Dzięki realizacji poszczególnych zadań , w oparciu o treści wybranej książki, przedszkolaki będą miały możliwość  poczuć się jak bohaterowie opowiadania. Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci, do podejmowania przez nie  różnorodnych aktywności  wokół danej opowieści.

Projekt Edukacyjny W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch

Główne cele projektu to promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; kształtowane postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów; profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Udział w projekcie uatrakcyjni zabawy i ćwiczenia, które spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci.

MYSZKI

IV Ogólnopolski projekt edukacyjny „Paluszkowe Maluchy”.
Projekt ten opiera się na zabawach paluszkowych, masażykach oraz aktywności manualno – plastycznej dzieci.
Ma na celu rozwijanie aktywności małego dziecka w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabaw.

Projekt edukacyjny „Rok z higieną Velvet. Higiena dla mnie i dla Planety”.
Projekt ten zwiększa świadomość dzieci jak i dorosłych na temat znaczenia higieny osobistej u małych dzieci. Celem projektu jest nie tylko edukacja, ale przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat.

 Projekt edukacyjny ,,W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch”
Autor: Adriana Aleksiejew
Cele projektu:
– promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe;
– kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów;
– profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
Czas trwania: październik 2023 – maj 2024