Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 • Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z siedzibą w Lubartowie  przy ul. Krzywe Koło 28, 21-100 Lubartów.
 • Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 jest pani Justyna Osiej dostępna pod adresem e-mail: inspektor.p4.lubartow@gmail.com oraz numerem tel. 81 855 22 15
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 • Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
 • Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, maksymalnie przez 10 lat.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

Monitoring

Informujemy, że teren Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lubartowie jest objęty monitoringiem wizyjnym.

 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 • Podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora oraz przepisy prawa mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, przebywającym na terenie monitorowanym;
 • Zapisy monitoringu przechowywane będą przez 30 dni;
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych na pisemny wniosek oraz ograniczenia danych.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego można znaleźć w poniższym załączniku.