BĄDŹ KUMPLEM – NIE DOKUCZAJ

Dziecko tak jak i dorośli doświadczają różnorodnych emocji. W okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój emocjonalny. Dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, przez co bogaci się ich życie emocjonalne. Ważne jest nauczyć dziecko radzenia sobie z emocjami: lękiem, złością, smutkiem … Umiejętność panowania nad emocjami może wpływać na radzenie z trudnościami, a także na sukcesy w szkole i dorosłym życiu. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie, co umożliwia dziecku odkrywanie ważnych możliwości, sensu działania oraz gromadzeniu doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W dniu 12.03.2024r. w grupie KOTKI odbyły się zajęcia warsztatowe pt. ,,Bądź kumplem – nie dokuczaj”. Zajęcia przeprowadziły z dziećmi psycholog i pedagog specjalny – pracujące w przedszkolu.   Celem było przybliżenie problemu dokuczania oraz przemocy w konfliktach rówieśniczych, zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie z dokuczaniem oraz kształtowanie wśród dzieci postaw empatycznych i integracja grupy.

Na wstępie dzieci zostały zapoznane z definicją dokuczania. ,,Dokuczanie to powtarzające się celowe złe traktowanie innych, sprawianie im przykrości, ranienie ich.” Wspólnie z dziećmi  opracowano KODEKS KUMPLA. W ramach podsumowania rozmawiano dlaczego dokuczanie jest złe, jak sobie radzić, kiedy ktoś dokucza nam lub jesteśmy świadkami dokuczania innym. Podkreślano potrzebę rozmawiania o trudnych sytuacjach z zaufaną osobą dorosłą: rodzic, nauczyciel, szukania rozwiązań społecznie akceptowanych – nie krzywdzących nikogo. Wskazane jest szukanie pozytywnych wzorców wśród bohaterów bajek, osób znanych. Wspólna gra planszowa była utrwaleniem i sprawdzeniem wiadomości na temat współdziałania i integracji grupy. Dzieci dobrze się bawiąc, utrwalały poznane litery, odczytywały wyrazy, odszukiwały i tworzyły nowe słowa.

Katarzyna Ozga – Dzięgiel
Małgorzata Krupa