ZAJĘCIA Z RODZICAMI W GRUPIE KOTKI

Wczesny rozwój społeczno–emocjonalny tworzy podstawy funkcjonowania człowieka w ciągu całego życia. Przedszkole wspomaga i wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci : uczy współżycia w społeczności, przestrzegania zasad i norm społecznych, zawierania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów poprzez dochodzenie do kompromisu. Dziecko doświadcza w jaki sposób radzić sobie z emocjami. Najważniejszą funkcją wychowania przedszkolnego jest zapewnienie rozwoju całej osobowości dziecka poprzez organizowanie różnych form aktywności ruchowej, umysłowej i plastycznej.

Chcąc wzbogacić, poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę edukacyjną przedszkola przygotowałyśmy projekt z zakresu wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego ,,Poznaję i akceptuję siebie i innych”. Będzie on realizowany w grupie Kotki, w miesiącach marzec – maj 2023r przez pedagoga specjalnego i wychowawcę.

Cele i zamierzenia projektu:

 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwijanie świadomości przestrzeni i umiejętności działania w niej;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z inną osobą;
 • rozwijanie relacji dziecko – dziecko na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania;
 • stymulowanie kreatywności i spontaniczności w działaniu;
 • rozwijanie stabilizacji lateralnej;
 • doskonalenie integracji pracy półkul mózgowych;
 • wspomaganie sprawności dłoni, ręki i nogi;
 • kształtowanie pozawerbalnych form komunikacji;
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi dowolnej oraz polisensoryczne poznawanie przestrzeni;
 • doskonalenie sprawności poznawczych i językowych;
 • rozwijanie sprawności koordynacji wzrokowo-motorycznej oraz percepcji i pamięci wzrokowej;
 • rozwijanie sprawności myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności werbalnego wyrażania emocji;
 • identyfikowanie własnych zdolności i umiejętności;
 • kształtowanie umiejętności czerpania wartości z różnorodności i doceniania inności;
 • podnoszenie poczucia własnej wartości;
 • kształtowanie postaw tolerancyjnych;
 • budzenie świadomości, że wszyscy jesteśmy tak samo różni jak i do siebie podobni;
 • rozwijanie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; 
 • kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych, postaw otwartości i samoakceptacji;
 • podniesienie poziomu integracji;
 • podsumowanie wiedzy o sobie i innych.

Przewidziano 15 tematów zajęć. Na pierwsze zostali zaproszeni do współpracy z dziećmi ich rodzice. Prowadząca spotkanie – pegagog specjalny – Małgorzata Krupa zapoznała zebranych z proponowanym projektem i zaprosiła do realizacji pierwszego tematu ,,Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne i muzyki”. Poprzez wspólne zabawy dzieci z rodzicami: ruch, kontakt wzrokowy i emocjonalny, instrumentację utworu muzycznego rozwijano w dzieciach, poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni, zaufania do partnera zabawy i współćwiczących, poczucie rytmu   i umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych.

Rodzice mieli okazję spędzenia czasu ze swoim dzieckiem, jego rówieśnikami i innymi rodzicami na wspólnej zabawie, a również zaobserwowania swojej pociechy w różnych sytuacjach. Radość, swobodne zachowanie uczestników, serdeczne gesty świadczyły o pełnej realizacji zaplanowanych celów spotkania i akceptacji dla planowanego projektu. Na zakończenie – prowadząca oraz obecna na zajęciach Dyrektor Przedszkola Iwona Kożuchowska podziękowały wszystkim za uczestnictwo i atmosferę dobrej zabawy.

pedagog specjalny: Małgorzata Krupa
wychowawca: Wioletta Redmerska