,,Z EKOLOGIĄ NA TY” – REALIZACJA PROJEKTU W GRUPIE ZAJĄCZKI

,,My Zajączki super dzieci – segregujemy wszystkie śmieci”.
To jedno z haseł, które towarzyszą dzieciom z grupy ZAJĄCZKI w domu i przedszkolu. Uczymy się o tym i przypominamy w różnych okolicznościach, a szczególnie przy realizacji zadań z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Z ekologią na Ty”.
Treści nauczania – założenia i oczekiwane korzyści dla dziecka wynikające z realizacji zadań projektu:

 • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną,
 • rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las gospodarczy. Określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie,
 • rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym,
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia,
 • prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi,
 • planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego,
 • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu-miejscowości, regionie,
 • segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania,
 • ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet,
 • ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun. Określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach,
 • określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe.

Lista EKO ZADA Ń, WYZWAŃ jest obszerna. Zrealizowaliśmy już 3.
We wrześniu, wspólnie z całą społecznością przedszkolną uczestniczyliśmy w akcji ,Sprzątanie Świata” porządkując teren wokół przedszkola – ucząc się odpowiedzialności za naszą Planetę Ziemię.
Na jednym z zajęć w miesiącu październiku wypracowaliśmy Kodeks Ekologa. Dzieci wypowiadały się na temat swoich zachowań sprzyjających ochronie środowiska, dbania o surowce odnawialne (woda, powietrze, źródła energii). Wspólnie doszliśmy do wniosku, że bardzo dużo zależy od codziennych zachowań każdego z nas , naszej świadomości i stosowania zasad w codziennym życiu.
Innym działaniem już wykonanym było stworzenie lasu w słoiku. Odwołując się do doświadczeń dzieci, wiadomości przekazanych przez pracowników Nadleśnictwa Lubartów na wcześniejszym spotkaniu – zorganizowaliśmy uprawę w sali przedszkola. Była to edukacyjna zabawa o przyrodzie i zachodzących w niej procesach (zjawisko fotosyntezy).
Po przygotowaniu podłoża w słoiku: ziemia i małe kamyki, dzieci zasadziły leśne rośliny: paproć, bluszcz, uzupełniły mchem i postaciami z tworzywa przyrodniczego i plasteliny. Całość skropiły wodą i zakryły zamknięciem z korka. Szklany słój z przezroczystego szkła zapewnia roślinom światło z zewnątrz. Zamknięcie całości zapobiega utracie wilgoci. Zachodzące procesy w słoju są dla przedszkolaków ciekawym obiektem przyrodniczym do obserwacji i wyciągania wniosków.
Już myślimy nad kolejnym działaniem ekologicznym i nowych hasłach , które uczą nas dbania o Naszą Małą Ojczyznę i Planetę Ziemia.

Panie pracujące w grupie Zajączki